0
0

مسیر یادگیری توسعه اپلیکیشن موبایل

آموزش الگوریتم و فلوچارت

گام اول

دوره رایگان آموزش الگوریتم و فلوچارت 

مدرس : علیرضا احمدی

1

2

شروع برنامه نویسی

گام دوم

دوره شروع برنامه نویسی ( آموزش مفاهیم )

مدرس : علیرضا احمدی

آموزش کاتلین

گام سوم

دوره رایگان آموزش کاتلین مقدماتی ( 2021 )

مدرس : علیرضا احمدی

3

4

آموزش برنامه نویسی اندروید

گام چهارم

دوره برنامه نویسی اندروید با کاتلین 2021

مدرس : علیرضا احمدی

آموزشگام