0
0
آموزش الگوریتم و فلوچارت

گام اول

دوره : آموزش الگوریتم و فلوچارت 
مدرس : علیرضا احمدی

1

2

شروع برنامه نویسی

گام دوم

دوره : آموزش شروع برنامه نویسی
مدرس : علیرضا احمدی

آموزش کاتلین

گام سوم

دوره : آموزش رایگان کاتلین مقدماتی ( 2021 )
مدرس : علیرضا احمدی

3

4

برنامه نویسی اندروید

گام چهارم

دوره : برنامه نویسی اندروید با کاتلین 2021
مدرس : علیرضا احمدی